ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล cover photo
ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน (Business Continuity Management : BCM ISO 22301), การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโครงการ และ กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ประวัติการทำงาน 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด กรุงเทพ, ประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ, ประเทศไทย 2550 - 2553 อาจารย์พิเศษด้านระบบสารสนเทศและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, ประเทศไทย ประวัติการศึกษา 2561 ปริญญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, ประเทศไทย 2540 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซ็ทส์ (MIT) เคมบริดจ์, สหรัฐอเมริกา 2536 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, ประเทศไทย 2552 หลักสูตรผู้บริหาร กลยุทธ์สำหรับสื่อยุคใหม่ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคมบริดจ์, สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ - CISA (Certified Information Systems Auditor) - CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise Information Technology) - CISSP (Certified Information Systems Security Professional) - ITIL Expert (IT Infrastructure Library), ISO/IEC 20000 Provisional Auditor - ISMS Provisional Auditor (Information Security Management Systems, ISO/IEC 27001 Auditor) - CEH (EC Council Certified Ethical Hacking) - MCSE (Microsoft Certified System Engineer) - MCP+I (Microsoft Certified Professional - Internet Specialist)

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอสตันเน็ตเวิร์ค จำกัด
    - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความต่อเนื่องการดำเนินงาน, การจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการทางด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารโครงการ และกลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส