อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ cover photo
อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

2 คอร์ส

อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Operations, Logistics และ Supply Chain

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการบริหารการปฏิบัติการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโครงการ การบริหารงานแบบอไจล์ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 แห่ง
  - นักวิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับองค์กรนานาชาติ World Bank และ IDE-JETRO
  - อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ American Stock Exchange
  - ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

2 คอร์ส