ดร.บัลลังก์ สันทัด cover photo
ดร.บัลลังก์ สันทัด
ดร.บัลลังก์ สันทัด
ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การตลาดดิจิทัล
ประสบการณ์การทำงาน : อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน, กรรมการผู้จัดการ บริษัทด้านการค้าปลีก, กรรมการผู้จัดการ บริษัทด้านที่ปรึกษาทางการวิจัย ธุรกิจ การตลาด การเงิน การลงทุน, นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย ประวัติการศึกษา : จบบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด (ป.ตรี ป.โท ป.เอก) จบนิเทศศาสตร์ สาขา การประชาสัมพันธ์ (ป.ตรี เกียรตินิยม) ความถนัด : งานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และการเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ การตลาด การตลาดดิจิทัล

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน
    - ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจงานวิจัย (Peer Reviewer) 
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัทด้านที่ปรึกษาทางการวิจัย ธุรกิจ การตลาด การเงิน การลงทุน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส