Code Of Success  cover photo
Code Of Success
Code Of Success
บริการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป
Code of Success ให้บริการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรการอบรม การโค้ชชิ่งในรูปแบบ Mixed & Match ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำให้ทุกคนไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้ดีและเร็วขึ้น

    ประวัติโดยย่อ
    - บริการด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป ผ่านหลักสูตรการอบรม การโค้ชชิ่งในรูปแบบ Mixed & Match

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส