สิริษา แสงไชย cover photo
สิริษา แสงไชย
สิริษา แสงไชย
โค้ชด้านการบริหารจัดการ พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ SME และบริษัทข้ามชาติ

    ประวัติโดยย่อ
    - โค้ชด้านการบริหารจัดการ (Management Coach)
    - มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ SME และบริษัทข้ามชาติในต่างประเทศ
    - ทำงานเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านการบริหารจัดการและโครงการต่างๆ
    - เน้นให้ความรู้การบริหารจัดการผ่านวิธีการโค้ชมากว่า 10 ปี

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส