สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) cover photo
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

12 คอร์ส

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
- สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ - สมาคมที่ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี โดยการเปิดอบรมสัมมนา การเรียนการสอน การให้การบริการคำปรึกษาในสาขาต่าง ๆ การรับรองความรู้และความสามารถของบุคลากร การถ่ายทอดและการวิจัยเทคโนโลยี และภาษาต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินกิจการโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรหรือมูลนิธิ ด้านเทคโนโลยีและวิชาการที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินกิจการรวบรวม เรียบเรียง แปล และพิมพ์หนังสือทางวิชาการ ออกวารสารของสมาคมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งเผยแพร่ให้แก่สมาชิก และประชาชนทั่วไป - ดำเนินกิจการบริการด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบ และให้บริการคำปรึกษาด้านอุตสาหกรรม และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง - ร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการลงทุนหรือร่วมทุนดำเนินกิจการที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกับสมาคม ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

    ประวัติโดยย่อ
    - สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
    - ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

4.3 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

12 คอร์ส