ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ปริญญาโทออนไลน์

สู่ทักษะเเห่งอนาคต

หลักสูตรทั้งหมด

ปริญญาโทออนไลน์ของ TUXSA มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาโทในรูปแบบปกติ

 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา Business Innovation, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Digital Business Transformation วิชาเอก Data Science 
และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation
ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

ความร่วมมือ

ระหว่าง TU และ SkillLane

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะของยุคดิจิตอล
การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และตามเวลาที่สะดวก ผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียว หรือ จะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาแบบปริญญาโทก็ได้เช่นเดียวกัน

Colloboration image

เลือกผลสำเร็จทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวคุณ

คุณสามารถเลือกเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต

รูปแบบที่ 1

เรียนเพื่อรู้

เรียนออนไลน์วิชาที่สนใจได้ทุกหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือความก้าวหน้าในอาชีพ

Pattern 1

รูปแบบที่ 2

รับประกาศนียบัตรรายวิชา

(Course Completion Certificate) สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชาทางออนไลน์

Pattern 2

รูปแบบที่ 3

รับประกาศนียบัตรชุดวิชา

(Certificate of Specialization Completion)เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตร ครบ 18 หน่วยกิตและสอบจนผ่านเกณฑ์ทางออนไลน์

Pattern 3

รูปแบบที่ 4

รับปริญญาโท

เรียนครบ 20 วิชาทางออนไลน์, ผ่านการสอบวัดความรู้ (Comprehensive Examination) แบบ on-campus, ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) แบบ on-campus, ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ, มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี, ผ่านเกณฑ์การรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะเจ้าของหลักสูตร

Pattern 4

Blog

TUXSA Blog

ที่ที่เราอยากให้คุณมากกว่ารู้ และทันตั้งตัวไปกับเรื่องราวของธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี และแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะรอบตัวและรอบโลกใบนี้

Blog

ทำไมต้อง TUXSA

ส่งมอบทักษะอนาคต

ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะจำเป็นเพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคดิจิทัล

หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์

พัฒนาหลักสูตรโดย คณาจารย์ธรรมศาสตร์ และ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ในสาขาอาชีพนั้น

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เรียนออนไลน์ 100% ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เรียนได้ตามใจ

ควบคุมงบประมาณได้

วางแผนค่าใช้จ่ายตามความสะดวกส่วนบุคคล ไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตรในคราวเดียวและประหยัดค่าเดินทาง
Certificate

ตรวจสอบประกาศนียบัตร

รายวิชาและชุดวิชา

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University; อักษรย่อ: มธ. – TU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งในชื่อ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป ต่อมาใน พ.ศ. 2495 รัฐบาลเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมือง และความเป็นไปของชาติ ตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้ประสาสน์การและอธิการบดีมาแล้ว 23 คน อธิการบดีคนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558" ซึ่งได้มีผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอีก 30 วันต่อมา
มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของเครือข่าย LAOTSE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป ตามกรอบความร่วมมืออาเซม รวมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSARN) อีกด้วย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย1 สถาบัน 1 สำนักวิชา จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 297 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 139 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 118 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร จัดการศึกษาทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ (ข้อมูล พ.ศ. 2557-2558[8]) นอกจากนี้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย

University History
About

เกี่ยวกับ

SkillLane

SkillLane ผู้ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ และแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ และคุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SkillLane ได้ร่วมงานกับวิทยากรและองค์กรด้านการศึกษาชั้นนำหลายร้อยแห่ง ในการผลิตคอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ อาทิ Disrupt University, อาจารย์อดัม แบรดชอว์, ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ, คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม, 2Morrow Group เป็นต้น และ SkillLane ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตออนไลน์เป็นครั้งแรกอีกด้วย
นอกเหนือจากการผลิตคอร์สออนไลน์ SkillLane ได้ให้บริการ Digital Training Platform กับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การธนาคาร, ประกันภัย, พลังงาน, อสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีก เป็นต้น