ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรทั้งหมด

ปริญญาโทออนไลน์ของ TUXSA มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าปริญญาโทในรูปแบบปกติ

 โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา Business Innovation, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Digital Business Transformation วิชาเอก Data Science, 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Artificial Intelligence and Internet of Things (International Program) วิชาเอก Applied AI
ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และได้รับการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากสำนักงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว

ความร่วมมือ

ระหว่าง TU และ SkillLane

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือกับ SkillLane บริษัท Online Learning และ Digital Training Platform อันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกันจัดทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะของยุคดิจิตอล
การร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่โดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เท่านั้น ซึ่งจะเป็นการเรียนออนไลน์ เรียนได้จากทุกที่ และตามเวลาที่สะดวก ผู้เรียนจะสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อความรู้เพียงอย่างเดียว หรือ จะเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตไปจนถึงสำเร็จการศึกษาแบบปริญญาโทก็ได้เช่นเดียวกัน

Colloboration image

เลือกผลสำเร็จทางการเรียนรู้ที่เหมาะกับตัวคุณ

คุณสามารถเลือกเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคต

รูปแบบที่ 1

เรียนเพื่อรู้

เรียนออนไลน์วิชาที่สนใจได้ทุกหลักสูตรเพิ่มทักษะเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือความก้าวหน้าในอาชีพ

Pattern 1

รูปแบบที่ 2

รับประกาศนียบัตรรายวิชา

(Course Completion Certificate) สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละวิชาทางออนไลน์

Pattern 2

รูปแบบที่ 3

รับประกาศนียบัตรชุดวิชา

(Certificate of Specialization Completion)เรียนวิชาบังคับตามหลักสูตร ครบ 18 หน่วยกิตและสอบจนผ่านเกณฑ์ทางออนไลน์

Pattern 3

รูปแบบที่ 4

รับปริญญาโท

เรียนครบ 20 วิชาทางออนไลน์, ผ่านการสอบวัดความรู้ (Comprehensive Examination) แบบ on-campus, ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) แบบ on-campus, ผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ, มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี, ผ่านเกณฑ์การรับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะเจ้าของหลักสูตร

Pattern 4

Blog

TUXSA Blog

ที่ที่เราอยากให้คุณมากกว่ารู้ และทันตั้งตัวไปกับเรื่องราวของธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยี และแรงบันดาลใจ ไม่ว่าจะรอบตัวและรอบโลกใบนี้

Blog

ทำไมต้อง TUXSA

ส่งมอบทักษะอนาคต

ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะจำเป็นเพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคดิจิทัล

หลักสูตรคุณภาพจากธรรมศาสตร์

พัฒนาหลักสูตรโดย คณาจารย์ธรรมศาสตร์ และ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง ในสาขาอาชีพนั้น

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

เรียนออนไลน์ 100% ผ่านสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็เรียนได้ตามใจ

ควบคุมงบประมาณได้

วางแผนค่าใช้จ่ายตามความสะดวกส่วนบุคคล ไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนทั้งหลักสูตรในคราวเดียวและประหยัดค่าเดินทาง
Certificate

ตรวจสอบประกาศนียบัตร

รายวิชาและชุดวิชา

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University; อักษรย่อ: มธ. – TU) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศไทย ก่อตั้งในชื่อ "มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2477 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชา เพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมือง สำหรับประชาชนทั่วไป ต่อมาใน พ.ศ. 2495 รัฐบาลเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และมีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพัฒนาการทางการเมือง และความเป็นไปของชาติ ตลอดจนเรื่องของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้ประสาสน์การและอธิการบดีมาแล้ว 23 คน อธิการบดีคนปัจจุบันคือ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ และนายกสภามหาวิทยาลัย คือ ศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศ "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558" ซึ่งได้มีผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในอีก 30 วันต่อมา
มหาวิทยาลัยเป็นสมาชิกของเครือข่าย LAOTSE ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเอเชียและยุโรป ตามกรอบความร่วมมืออาเซม รวมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและวิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMSARN) อีกด้วย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย 19 คณะ 4 วิทยาลัย1 สถาบัน 1 สำนักวิชา จำนวนหลักสูตรทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 297 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 139 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 6 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 118 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร จัดการศึกษาทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ (ข้อมูล พ.ศ. 2557-2558[8]) นอกจากนี้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จาก กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2552 อีกด้วย

University History
About

เกี่ยวกับ

SkillLane

SkillLane ผู้ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ และแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์อันดับหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 โดยคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ และคุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา SkillLane ได้ร่วมงานกับวิทยากรและองค์กรด้านการศึกษาชั้นนำหลายร้อยแห่ง ในการผลิตคอร์สเรียนออนไลน์คุณภาพ อาทิ Disrupt University, อาจารย์อดัม แบรดชอว์, ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ, คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม, 2Morrow Group เป็นต้น และ SkillLane ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตออนไลน์เป็นครั้งแรกอีกด้วย
นอกเหนือจากการผลิตคอร์สออนไลน์ SkillLane ได้ให้บริการ Digital Training Platform กับองค์กรชั้นนำของประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การเงิน การธนาคาร, ประกันภัย, พลังงาน, อสังหาริมทรัพย์ และค้าปลีก เป็นต้น