ศรัณย์ จารุเวฬ (พี่ตี้ CUBEST Club) cover photo
ศรัณย์ จารุเวฬ (พี่ตี้ CUBEST Club)
ศรัณย์ จารุเวฬ (พี่ตี้ CUBEST Club)
พี่ตี้ CU BEST CLUB ติวเตอร์ GMAT, CUBEST, SMART-2 ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ติวเตอร์ GMAT, CUBEST, SMART-2 ประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี
    - ผู้แต่งหนังสือ คู่มือติวสอบ GMAT, CU BEST UPGRADE, CU BEST ตะลุยโจทย์, คู่มือติวสอบ CUBEST English, เตรียมสอบ TU SMART 2, คู่มือติวสอบคณิตศาสตร์ CU-AAT SAT, คู่มือติวสอบเชาวน์ iQ Focus
    - ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส