Amarin Academy cover photo
Amarin Academy
Amarin Academy
สถาบันให้ความรู้ด้านธุรกิจอาหารครบวงจร
- Amarin Academy สถาบันให้ความรู้ด้านธุรกิจอาหารครบวงจร ภายใต้การดูแลของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) - ผลิตคอร์สสัมมนามาแล้วกว่า 30 คอร์ส และมีผู้เรียนมากกว่า 1,500 คน โดยผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังมากมาย - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นทางไปจนถึงปลายทาง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ นำไปใช้งานจริงได้

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันให้ความรู้ด้านธุรกิจอาหารครบวงจร ผลิตคอร์สสัมมนามาแล้วกว่า 30 คอร์ส และมีผู้เรียนมากกว่า 1,500 คน โดยผู้ประกอบการร้านอาหารชื่อดังมากมาย
    - รวบรวมองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจอาหาร ตั้งแต่เริ่มต้นทางไปจนถึงปลายทาง ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ นำไปใช้งานจริงได้

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส