ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์ cover photo
ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

50 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.สรณันท์ จิวะสุรัตน์
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท beTECH Tech Kumpany

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท beTECH Tech Kumpany
  - อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
  - อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  - ปริญญาเอก ผลงานวิจัยหัวข้อ A Class of Shaped Deficit Round Robin (SDRR) Schedulers จาก The Pennsylvania State University
  - ปริญญาโท ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก University of Southern California
  - ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

50 รีวิว

1 คอร์ส