ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร cover photo
ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร
ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร
ผู้แต่งหนังสือ Digital Marketing Unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล และวิทยากรด้านการตลาดดิจิทัลให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนมากกว่า 1,000 ธุรกิจ
อาจารย์ วิทยากร คอลัมนิสต์ และที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล รวมทั้งยังเป็นเจ้าของหนังสือ Digital Marketing Unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล จบการศึกษาปริญญาโทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มการเดินทางสายนี้ด้วยการสั่งสมประสบการณ์จากการทำธุรกิจออนไลน์ของตนเอง ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจออนไลน์แก่คนรอบข้าง จนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในโครงการของหน่วยงานราชการมากมาย รวมถึงการเป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตรปริญญาตรีและโท ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ รวมถึงหลักสูตรวุฒิบัตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฯลฯ มีหลักสูตรวุฒิบัตรที่เป็นผู้สอนหลัก ได้รับการยอมรับจากผู้เรียนมากมาย และเปิดสอนมาแล้วหลายรุ่น อาทิ หลักสูตร Digital Marketing Management ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) และหลักสูตรเจาะลึก Facebook Marketing ของ CONC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้กับหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ หลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจยานยนต์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจความงาม เป็นต้น

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้แต่งหนังสือ Digital Marketing Unlocked ปลดล็อกการตลาดดิจิทัล
    - วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัลให้ภาครัฐและองค์กรเอกชนมากกว่า 1,000 ธุรกิจ
    - ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ หลากหลายประเภทธุรกิจ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

4 คอร์ส