ศุภกฤต อังก์วราปิติกร cover photo
ศุภกฤต อังก์วราปิติกร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

ศุภกฤต อังก์วราปิติกร
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
  - ให้บริการที่ปรึกษาในการลงทุนทั้งในและต่างประเทศกับบริษัทปตท. พีทีทีโกลบอลเคมิคอล ไทยออยล์ ไออาร์พีซี และบางจาก
  - ให้บริการที่ปรึกษาในการลงทุนกับบริษัทน้ำมันแห่งชาติและปิโตรเคมีในต่างประเทศ เช่น Petronas (มาเลเซีย) PT Pertamina (อินโดนีเซีย) JXTG Nippon Oil (ญี่ปุ่น) SK Global Chemical (เกาหลีใต้) และอื่นๆ
  - ผ่านประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมกับกลุ่มปตท. และกลุ่มปูนซิเมนต์ไทยธุรกิจปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (จีน อินโดนีเซีย)
  - ปริญญาโทด้านการจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์เคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส