ไชยยศ ปั้นสกุลไชย cover photo
ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

44 รีวิว

9 คอร์ส

ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี
การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบริหารงานบุคคล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท สาขา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เกียรตินิยมอันดับ 1) โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) งานที่ผ่านมา - เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่สีลม - เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคลากร (กลุ่มบริษัท จัสปาล แอนด์ซันส์ จำกัด) - ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมส่วนกลาง (กลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)) - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้จัดจำหน่ายและทีมขาย หน่วยธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (กลุ่มบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย)) - ผู้จัดการบริหารฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด (หน่วยธุรกิจยา) - อาจารย์พิเศษหัวข้อ " Roles of Training & Development Professionals " และหัวข้อ "Train-The-Trainer" คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - เขียนบทความ คอลัมน์ "HR Corner" หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ - เป็น 1 ใน 7 Speakers บนเวที Go Training Live Talk Forum ครั้งที่ 1 ตอน HRD? ศักยภาพมนุษย์ไร้ขีดจำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2009 - นักเขียนเจ้าของหนังสือ Innovative Trainer (วิทยากรนอกกรอบ) งานในปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ CC&B Consultant Ltd. Part. - วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ - ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ของนิตยสาร "GO Training " - วิทยากรประจำ หลักสูตร "Innovative HR" และหลักสูตร "Train-The-Trainer" ของบริษัทเทรนนิ่งอินโฟมีเดีย - วิทยากรประจำ หลักสูตร "Smile@Heart, Smart@Work" และ "Innovative Sales Professional" ของ The NATION - วิทยากรประจำ หลักสูตร "Team Building" ของบริษัท Thai Research & Training - วิทยากรประจำ หลักสูตร "Unlocking Your potential for Result" ของบริษัท GE Capital - วิทยากรประจำ หลักสูตร "Solving Problem & Making Decision " ของบริษัท Roche Thailand - วิทยากรประจำ หลักสูตร "Managing for Result " ของบริษัท Janssen - เขียนบันทึกเรื่องราววิทยากรอาชีพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่บล็อก www.oknation.net/blog/chaiyospun/

  ประวัติโดยย่อ
  - วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการปั้นวิทยากร และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรมากว่า 30 ปี
  - กรรมการผู้จัดการ CC&B Consultant Ltd. Part.
  - นักเขียนเจ้าของหนังสือ Innovative Trainer (วิทยากรนอกกรอบ)
  - เป็น 1 ใน 7 Speakers บนเวที Go Training Live Talk Forum ครั้งที่ 1 ตอน HRD? ศักยภาพมนุษย์ไร้ขีดจำกัด

4.8 คะแนนเฉลี่ย

44 รีวิว

9 คอร์ส