พิชชารัศมิ์ ศรีพิทักษ์สกุล cover photo
พิชชารัศมิ์ ศรีพิทักษ์สกุล
พิชชารัศมิ์ ศรีพิทักษ์สกุล
วิทยากรและนักเขียนหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง เจ้าของผลงานหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเชิงธุรกิจและเชิงความสัมพันธ์ 5 เล่ม

    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากร และ นักเขียนหนังสือ เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง
    - เจ้าของผลงานหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเชิงธุรกิจและเชิงความสัมพันธ์ 5 เล่ม
    - เจ้าของ Facebook เพจ "Life Inspired by พิชชารัศมิ์"

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส