สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์ cover photo
สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์
สุวิทย์ โภคาสัมฤทธิ์
นักธรุกิจ เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง


    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
    - เจ้าของเต้นท์รถยนต์มือสอง "อู๋ออโต้"
    - เจ้าของแฟนเพจ "เฮียอู๋ บอกวิธีมีบ้านสร้างเอง"