BorntoDev  cover photo
BorntoDev

4.9 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

BorntoDev
เว็บไซต์สอนการพัฒนาโปรแกรมหรือผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์
BorntoDev (www.BorntoDev.com) เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการสอนการพัฒนาโปรแกรมหรือผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ จัดทำขึ้นเมื่อ 27 ตุลาคม 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่น หรือ ผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้มีแหล่งในการเรียนรู้ที่ง่าย และสนุก ไม่เน้นทฤษฏีจนทำให้ท้อหรือถอดใจไปก่อน จัดทำขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และมีความหวังว่าจะมีนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทยที่มีผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ โดยจะใช้หลักการ “เน้นสนุก สอนเข้าใจ ทำได้จริง” สามารถเข้ามาเรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความสำคัญกับทุกสาขาอาชีพ และเข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกๆ อย่างในชีวิตของเรา

    ประวัติโดยย่อ
    - เว็บไซต์สอนการพัฒนาโปรแกรมหรือผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์
    - สอนโดยใช้หลักการ “เน้นสนุก สอนเข้าใจ ทำได้จริง” สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา จนถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
    - จัดทำขึ้นโดยกลุ่มคนที่ต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และมีความหวังว่าจะมีนักพัฒนารุ่นใหม่ของไทยที่มีผลงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้

4.9 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส