ศศิวิมล พวงอินทร์ cover photo
ศศิวิมล พวงอินทร์
ศศิวิมล พวงอินทร์
CEO & Founder TORI Marketing Agency และมีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 8 ปี
CEO & Founder TORI Marketing Agency และมีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 8 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - CEO & Founder TORI Marketing Agency
    - มีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 8 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส