กานต์ สุริยาศศิน cover photo
กานต์ สุริยาศศิน
กานต์ สุริยาศศิน
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กานต์ สุริยาศศิน (แบงค์) ศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และเริ่มเล่นแซ็กโซโฟนเป็นครั้งแรกเมื่อศึกษาในระดับชั้น ม.3 และได้ศึกษาเพิ่มเติมกับ เศกพล อุ่นสำราญ หรือ โก้ Mr.Saxman ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อที่คณะครุศาสตร์ ภาควิชาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย กานต์ได้เข้าร่วมกับชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สจม.) หรือที่รู้จักกันในนาม CU Band มีโอกาสได้ร่วมบรรเลงในสถานที่ต่างๆ เช่น งานกาชาด บรรทึกเสียงรายการวิทยุ อส. และร่วมบรรเลงเป็นวงดนตรีเปิดให้กับ Count Basie Orchestra ในงานคอนเสิร์ตแจ๊สเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้น ในปีสุดท้ายของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เขาได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ตั้งวงดนตรีเข้าแข่งขัน CU Music Award ภายใต้ชื่อ ZEEZ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ต่อมาเปลี่ยนชื่อวงเป็น The Uplight Band เข้าร่วมประกวดวงดนตรีจัดโดยกรุงเทพมหานคร ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หลังจากสำเร็จการศึกษา เขาได้รับทุนเรียนดนตรีแจ๊สที่สถาบันดนตรีมีฟ้ากับอาจารย์ นิค ลาเฟลอร์ ซึ่งภายหลังได้รวบรวมสมาชิกก่อตั้งวงดนตรีของนักเรียน และในเวลาต่อมาได้กลายเป็นวง JRP Little Bigband (JRP) นอกจากนี้ กานต์ ยังได้ศึกษาวิชาทฤษฏีดนตรีแจ๊สกับอาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ (William) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโททางด้านดนตรีที่ University of North Texas ปัจจุบัน กานต์ เป็นอาจารย์ประจำภาควิขาดนตรีเชิงพานิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์พิเศษคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Faculty of Music, Assumption University of Thailand)

    ประวัติโดยย่อ
    - ศป.ด. (ศิลปกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560)
    - MME University of North Texas, USA (2007)
    - ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2541)
    - อาจารย์พิเศษคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส