ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล cover photo
ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

2 คอร์ส

ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง เป็นผู้เขียนตำรา การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้สอนนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย และเยอรมัน เป็นที่ปรึกษา และผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย เทสโก้โลตัส เอไอเอ เอไอเอส บุญรอดบริวเวอรี่ ซีพีออลล์ การบินไทย ปตท. ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการงาน การตลาด และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.kulachet.com

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
  - มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
  - ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
  - จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
  - ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

2 คอร์ส