รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล cover photo
รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

2 คอร์ส

รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล
ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย และปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง เป็นผู้เขียนตำรา การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้สอนนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย และเยอรมัน และยังเป็นที่ปรึกษา และผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย เทสโก้โลตัส เอไอเอ เอไอเอส บุญรอดบริวเวอรี่ ซีพีออลล์ การบินไทย ปตท. ทรูคอร์ปอเรชั่น เป็นต้น ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ www.kulachet.com

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  - เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Professional: SMP) ผ่านการรับรองโดย International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
  - ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
  - ผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
  - ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
  - ปริญญาโทด้านการบริหาร จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.8 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

2 คอร์ส