ชนรัชช์ ลิ้มบรรเจิดกุล cover photo
ชนรัชช์ ลิ้มบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

ชนรัชช์ ลิ้มบรรเจิดกุล
Software Engineer ที่นำการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์กับการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยเรียน
ผู้สอนเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี รวมถึงมีประสบการณ์การสอนพิเศษน้องๆ มามากกว่า 5 ปี ประกอบกับสนใจในการนำการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์กับการเรียนรู้ให้กับน้องๆ วัยเรียน เพราะเชื่อว่าการเขียนโปรแกรมจะช่วยทำให้น้องๆ สามารถพัฒนากระบวนการความคิด ปะติดปะต่อเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นรูปเป็นร่าง พัฒนาทักษะการหาเหตุและผล ว่าต้องทำอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นทักษะที่ได้รับจากการฝึกเขียนโปรแกรม นอกจากนั้นทักษะเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในแต่ละสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้

    ประวัติโดยย่อ
    - ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมากกว่า 10 ปี
    - ประสบการณ์การสอนพิเศษแก่เด็กวันเรียนมากกว่า 5 ปี
    - สอนพิเศษโดยนำการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์กับการเรียนรู้ให้กับเด็กวัยเรียน
    - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส