พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์ cover photo
พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
พงษ์พัฒน์ พงษ์ประดิษฐ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ประวัติโดยย่อ
    - ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)
    - ดศ.บ. (การแสดงดนตรี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส