ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ cover photo
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

201 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
รองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

  ประวัติโดยย่อ
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสายงานเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
  - มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต (Operations) วางแผนกลยุทธ์สื่อสารองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคลจากบริษัท Chevron Thailand Exploration & Production และดูแลด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - ปริญญาเอก ด้าน Development Administration and Management จาก University of Manchester
  - ปริญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.7 คะแนนเฉลี่ย

201 รีวิว

1 คอร์ส