เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม cover photo
เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม
เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

    ประวัติโดยย่อ
    - MA (Percussion) Universität Mozarteum Salzburg, Austria (2011)
    - BA (Percussion) Universität Mozarteum Salzburg, Austria (2010)
    - ค.บ. (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส