Nink Nalakson cover photo
Nink Nalakson
Nink Nalakson
ครูสอนภาษาจีน มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาจีนมากกว่า 5 ปี

    ประวัติโดยย่อ
    - ครูสอนภาษาจีน มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาจีนมากกว่า 5 ปี มีเทคนิคการสอนเฉพาะตัว ที่เข้าใจง่าย
    - ผ่านการสอบวัดระดับ HSK6 และแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน  
    - ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกวิชาภาษาจีน

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส