ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว) cover photo
ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว)
ชโนทัย พึ่งสุข (โค้ชติ๋ว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างภาพลักษณ์ ปรับบุคลิกภาพ

  ประวัติโดยย่อ
  - Certified Image Consualtant จากประเทศแคนาดา มาเลเซีย และไทย ผู้ก่อตั้งสถาบัน ​Turn Professional Image
  - และเป็น ACC Coach (Associate Certified Coach) จาก (International Coach Federation)
  - อดีตผู้บริหารระดับสูงสถาบันการเงินชั้นนำของเมืองไทย ดูแลศักยภาพสร้างภาพลักษณ์นักขาย พัฒนาบุคลิกภาพผู้แนะนำการลงทุนทั่วประเทศมา 35 ปี
  - มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพนักขาย โดยใช้ศาสตร์ภาพลักษณ์ และการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยงดึงจุดเด่นออกมา สร้างศักยภาพเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ยั่งยืนเป็นตัวนักขายอย่างมั่นใจ
  - มีทักษะการเป็นที่ปรึกษา, การสื่อสาร, การสร้างแรงจูงใจ และการขายแบบที่ปรึกษา
  - เป็นวิทยากรบรรยายให้หน่่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินชั้นนำมากมาย และบริษัทชั้นนำประเทศลาว
  - เป็นอาจารย์พิเศษที่ Stamford International University (X-MBA) ปริญญาโท

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส