THE STANDARD cover photo
THE STANDARD

4.9 คะแนนเฉลี่ย

67 รีวิว

3 คอร์ส

THE STANDARD
สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ
THE STANDARD มุ่งมั่นตั้งใจจะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดี มีมาตรฐานคุณภาพในการทำงาน ยึดมั่นในความถูกต้อง เชื่อถือได้ และยืนอยู่ข้างประชาชน ดังสโลแกน 'STAND UP FOR THE PEOPLE' THE STANDARD นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มหลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ พอดแคสต์ และนิตยสารแจกฟรีรายเดือน เนื้อหาของ THE STANDARD ครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ นำเสนอด้วยรูปแบบที่สร้างสรรค์ ทันกระแส ให้ทั้งสาระความรู้ ทรรศนะความคิด และพลังบันดาลใจ

    ประวัติโดยย่อ
    - สำนักข่าวออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ ให้ความรู้ ความคิด และแรงบันดาลใจ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากรูปแบบ ทั้งคอนเทนต์ออนไลน์ วิดีโอ และพอดแคสต์ เนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่องในประเทศและต่างประเทศ ครบถ้วนทุกประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง แฟชั่น และไลฟ์สไตล์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

67 รีวิว

3 คอร์ส