สมชาย ครองสมบูรณ์ cover photo
สมชาย ครองสมบูรณ์
สมชาย ครองสมบูรณ์
CEO Photo Hut Group

  การศึกษา
  มัธยมศึกษา จาก โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
  ปริญญาตรี เศษฐศาสตร์บัณฑิต จาก ม.ธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA MPPM7
  ARM 13
  KSME 14
  TOISC 9 (BOI)
  ผู้บริหาร ธุรกิจ เอกชน หลายบริษัท
  เจ้าของกิจการ ร้านจำหน่ายกล้อง และอุปกรณ์ถ่ายภาพ Photo Hut
  Life Solution Provider ของธุรกิจ Global Novo Franchise สุขภาพ Wealth On Wellness


  ประวัติโดยย่อ
  - CEO Photo Hut Group
  - --เจ้าของและพิธีกร และสอนถ่ายภาพใน รายการ "Photo Story Cheeze" และ "สะพายกล้องท่องเที่ยว"
  - --เจ้าของ สโลแกน "เรื่องกล้อง เรื่องกล้วย"
  - --วิทยากรสอนการถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไปและองค์กรชั้นนำของไทย
  - --ผู้เขียนหนังสือ Photo Story #1, Photo Story #2
  - --พาเที่ยว สอนถ่ายภาพ ทาง YouTube: Somchai Krongsomboon

4.2 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส