ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT) cover photo
ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

17 คอร์ส

ทศพล บ้านคลองสี่ (Aj. NesT)
Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Investor
Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Software Developer และ Investor ที่ชอบอ่านบทความใหม่ ๆ ตลอดเวลา ชอบหาวิธีสร้าง Inspiration เป็นชีวิตจิตใจ มีความฝันอยากทำ CREATIVE PRODUCT ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น และอยากถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวรอบโลก สอนหนังสือ ชอบแลกเปลี่ยนความรู้ และเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565 ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566 TRAINING COURSES (In-House Training) [30] Artificial Intelligence Applications (ChatGPT, Midjourney, D-ID, etc.) - วิทยากรการใช้งานโปรแกรมด้าน AI สำหรับธุรกิจ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2023 [29] Game Business Model Canvas – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักศึกษาสาขา Games and Interactive Media คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2023 [28] Tableau Desktop Trainning - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Tableau Desktop ให้กับพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand 2023 [27] Visualization Analytics Design Training รุ่นที่ 2- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization ให้กับพนักงานกลุ่ม Talent บริษัท เจียไต๋ จำกัด 2022 [26] Visualization Analytics Design Training รุ่นที่ 1 - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization ให้กับพนักงานกลุ่ม Talent บริษัท เจียไต๋ จำกัด 2022 [25] Tableau Prep Builder Trainning - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Tableau Prep Builder ให้กับพนักงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand 2022 [24] Python Programming for Data Science - วิทยากรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลให้กับคุณครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 2022 [23] โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) SEASON 3 ในรูปแบบออนไลน์ – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย 2022 [22] Data Visualization for MICE Business - วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างภาพข้อมูลสำหรับธุรกิจไมซ์ ให้กับผู้บริหารองค์กรและผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ จัดโดย TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ RISE Corporate Innovation Powerhouse บรรยากาศและบทสัมภาษณ์ความรู้สึกจากผู้เข้าร่วมงาน 2022 [21] Artificial Intelligence Technology for Event Production and MICE Management - วิทยากรอบรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการผลิตอีเว้นท์และการจัดการธุรกิจไมซ์ ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2022 [20] Design Thinking Builds Strong Teams - วิทยากรอบรมการคิดเชิงออกแบบให้กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2022 [19] Python Data Wrangling with Pandas – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับงานด้านการทำความสะอาดข้อมูล ให้กับข้าราชการและพนักงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2021 [18] Microsoft Excel for Data Visualization – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสร้างภาพข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จัดโดย RISE Corporate Innovation Powerhouse 2021 [17] Artificial Intelligence, Machine Learning Applied Skill for Business – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้กับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจ ในโครงการ Brain Power Skill Up จัดโดย STEM CMU อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021 [16] โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) SEASON 2 ในรูปแบบออนไลน์ – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์มหาวิทยาลัย 2/2020 [15] Data-Driven Marketing การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยการตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัย 2/2020 [14] Design Thinking Workshop for Start-UP of CEO Chula – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะต่าง ๆ ในโครงการประกวดแข่งขัน Beat the Biz 2020 ของ CEO Chula 1/2020 [13] Business Model Canvas Workshop – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจให้กับนักศึกษาสาขา Games and Interactive Media คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 1/2020 [12] Google Apps & E-Sport Training for Digital Transformation – วิทยากรอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา กระทรวงการคลัง 1/2020 [11] โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (STARTUP) ในรูปแบบออนไลน์ – วิทยากรอบรมออนไลน์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ 3/2019 [10] Online Data Visualization Training with Tableau for Data Analytics 2/2019 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Master's Degree in Business Administration for New Executives (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดขั้นสูง Advanced Marketing Management 2/2019 [9] Enrich Data Solution Marketing Data Visualization Workshop for International Students at BUI – วิทยากรอบรมให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ Bangkok University International 2/2019 [8] Design Thinking Training Workshop for Social Innovation Education – วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [7] Data Visualization Training with Tableau for Data Analytics 1/2019 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Master's Degree in Business Administration for New Executives (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดขั้นสูง Advanced Marketing Management 1/2019 [6] Data Analytics Training with Tableau at Summit Computer Co., Ltd. - วิทยากรอบรมให้กับพนักงานฝ่าย Business ฝ่าย IT และฝ่ายวิจัย บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด [5] Design Thinking for Effective Data Visualization 2/2018 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล Master of Science Program in Business Analytics and Data Science (BADS) คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล Exploratory Data Analysis and Data Visualization [4] Data Visualization for Data Analytics with Tableau หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ Master's Degree in Business Administration for New Executives (YMBA) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) – อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท วิชาการบริหารการตลาดขั้นสูง Advanced Marketing Management 2/2018 [3] Data Analytics Training with Tableau สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTT) - วิทยากรอบรมให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี [2] Tableau Training for Data Science at SCG (SCGP Excellence Training Center) - วิทยากรอบรมให้กับพนักงานฝ่าย Engineering ฝ่าย IT และฝ่ายวิจัย บริษัท SCG จำกัด (มหาชน) [1] Data Visualization with Tableau Desktop Basic and Advanced at Baania - วิทยากรอบรมให้กับพนักงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูล บริษัท Baania จำกัด TEACHING EXPERIENCE (2007 - PRESENT) 1) Software Engineering 2) Information System Analysis and Design 3) BU STARTUP PROJECT Season 2 and 3 4) Computer Programming I (C Programming) 5) Computer Programming II (C/C++ Programming and Arduino Programming) 6) Computer Programming for Multimedia (Java Programming) 7) Engineering Drawing 8) Calculus I 9) Calculus II 10) Calculus III 11) Mathematics for Computer Engineering 12) Mathematics for Multimedia and Internet System Engineering 13) Computer Game Design and Development 14) Fundamental Laboratory for Computer Engineering 15) Digital System Laboratory I 16) Digital System Laboratory II 17) Electronics Laboratory I 18) Electronics Laboratory II 19) Microprocessor Laboratory 20) General Physics Laboratory I 21) General Physics Laboratory II 22) Basic Circuit and Electronics Laboratory 23) Data Structures and Algorithms Laboratory (C# Programming and Python Programming) 24) Information Technology and the Future World (General Education) 25) Entrepreneurship for Engineers 26) The Art of Life (General Education) 27) Digital Systems I 28) Basic Visual Computing (School of Fine and Applied Arts) 29) General Physics II 30) Information and Service Management 31) Probability and Statistics for Engineering, Sciences, and Data Science 32) Data Structures and Algorithms for Games (School of Information Technology and Innovation) 33) Advanced Marketing Management (Data Analytics Part of YMBA at NIDA Business School) 34) Exploratory Data Analysis and Data Visualization (Design Thinking for Effective Data Visualization Part of BADS at NIDA Business School) 35) Idea Generation for Entrepreneur 36) Object-Oriented Programming Lecture and Laboratory (Java Programming) 37) Engineering Drawing and Mechanical Design 38) Agile Management with Scrum Framework 39) Machine Learning for New Generation of Engineers 40) Business Model Canvas in Idea Generation & Seminar of Games and Interactive Media at ITI 41) Design Thinking for Start-Up of CEO Chula 42) Real-Life Data Challenges 43) Automation System and Control Laboratory with Factory I/O 44) Multimedia Programming with HTML, CSS, JavaScipt, Node.js, and SQL (Web Developers for Full Stack Programming) 45) Database Management Systems with SQL Programming at School of Accounting 46) Business Analytics and Data Visualization 47) Artificial Intelligence for Communication Arts 48) Business Intelligence 49) Excel Data Analyst for Business 50) Tableau Prep Builder and Tableau Desktop

  ประวัติโดยย่อ
  - Lecturer, IT Trainer, Data Scientist, Investor
  - เจ้าของ Facebook เพจ และช่อง YouTube "Aj. NesT the Series" ให้ความรู้ด้านการเขียน Website, Mobile App, Game, และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้
  - ผู้แต่งหนังสือ Practical Microcontroller Programming with Arduino เรียนง่ายเป็นเร็ว 2565
  - ผู้แต่งหนังสือ Practical Data Visualization & Analytics with Tableau 2566
  - วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

23 รีวิว

17 คอร์ส