อ. ดร.ทายาท ศรีปลั่ง cover photo
อ. ดร.ทายาท ศรีปลั่ง

4.3 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

อ. ดร.ทายาท ศรีปลั่ง
ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
  - อาจารย์พิเศษ สอนด้านการพัฒนาองค์กร ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบดัชนีวัดความสำเร็จของงาน ระบบการประเมินผลงาน การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงโครงการพัฒนาผู้บริหาร
  - ปริญญาเอก ด้านจิตวิทยา จากมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย
  - ปริญญาโท ด้าน Management Information System จาก Southern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี ด้าน Information System จาก Luther College ประเทศสหรัฐอเมริกา

4.3 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส