ดร.ธนัญชนก ดวงล้อมจันทร์ cover photo
ดร.ธนัญชนก ดวงล้อมจันทร์
ดร.ธนัญชนก ดวงล้อมจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน"

  การศึกษา
  - ปริญญาเอก ด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยม)
  - ปริญญาโท ด้านการบริหารองค์กร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เกียรตินิยม)
  - ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  การทำงาน
  - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำประเทศไทย บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด
  - ประสบการณ์ทำงานกับองค์กรทั้งไทยและเทศ อาทิ กลุ่มบริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปเปอร์เรชั่น เอเชีย, IBM, Siemens, Merck เป็นต้น
  - อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  - ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "ฮักละอ่อน" ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็ก

0.0 คะแนนเฉลี่ย

3 คอร์ส