ชินกร วงศ์พุฒิ (ครูพี่เต้) cover photo
ชินกร วงศ์พุฒิ (ครูพี่เต้)
ชินกร วงศ์พุฒิ (ครูพี่เต้)
ผู้มีประสบการณ์ด้านออกแบบตกแต่งภายใน ทั้งโครงการในและต่างประเทศ มากกว่า 10 ปี

  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ประสบการณ์การทำงานด้านงานออกแบบตกแต่งภายในมากกว่า 10 ปี จากโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสำนักงานออกแบบชั้นนำ และบริษัทพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับประเทศ
  - อดีตทำงานในตำแหน่ง Senior Interior Designer
  - อดีตทำงานในตำแหน่ง Assistant Product Development Manager
  - ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Learning Development Tutor ที่ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส