ภศิล นิติชาคร cover photo
ภศิล นิติชาคร
ภศิล นิติชาคร
CEO of Jack Property Broker มีประสบการณ์ทำงานด้านซื้อ ขาย เช่า ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ กว่า 10 ปี
ประวัติการศึกษา - สำเร็จหลักสูตร ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - สำเร็จหลักสูตร Real Estate Agent & เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์ TREBA - สำเร็จหลักสูตร CRS (Council of Residential Specialists) USA - สำเร็จหลักสูตร การบริหารธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จาก TREBS - สำเร็จหลักสูตร Prefessional Real Estate Brokers จาก TREBS - สำเร็จหลักสูตร CRS Real Estate Advanced Practises (REAP) & Train the Trainer Courses - สำเร็จหลักสูตร AP-100 การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ จาก TREBS - สำเร็จหลักสูตร Introduction to ISO/IEC 17024 : 2012 - สำเร็จหลักสูตร อบรมเจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) - สำเร็จหลักสูตร อบรมผู้ประเมิน The Training Program on Assessment Technique of TPQI ประสบการณ์ทำงาน - ผู้ก่อตั้ง CEO of Jack Property Broker - ประสบการณ์ทำงาน KBank 12 ปี - ประสบการณ์ทำงานด้าน ซื้อ ขาย เช่า ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ กว่า 10 ปี - ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ - เลขาธิการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) - เจ้าหน้าที่สอบในการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระดับ 1-5 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) - ผู้เชี่ยวชาญสาขาอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) - ผู้ตรวจประเมินรับรององค์กร สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) - อาจารย์บรรยายพิเศษ นายหน้าอสังริมทรัพย์ให้สถาบันต่างๆ

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง CEO of Jack Property Broker
  - เลขาธิการ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA)
  - ประสบการณ์ทำงานด้าน ซื้อ ขาย เช่า ลงทุน อสังหาริมทรัพย์ กว่า 10 ปี
  - ประสบการณ์ทำงาน KBank 12 ปี
  - ที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
  - อาจารย์บรรยายพิเศษ นายหน้าอสังริมทรัพย์ให้สถาบันต่างๆ

4.5 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส