อนุกูล กาญจนสุข cover photo
อนุกูล กาญจนสุข
อนุกูล กาญจนสุข
เหล่าซือผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนกว่า 25 ปี และเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างๆ
จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนกว่า 25 ปี และเคยเป็นวิทยากรเพื่อครูสอนภาษาจีนในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันทำงานสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นล่ามนักแปลอิสระ

    ประวัติโดยย่อ
    - จบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน
    - มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนกว่า 25 ปี
    - วิทยากรเพื่อครูสอนภาษาจีนในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสอนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยต่างๆ
    - เป็นล่ามนักแปลอิสระ

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส