อัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ cover photo
อัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ
อัมพิฌา วงศ์สุทธิเลิศ
สถาปนิกผู้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse ที่ประเทศอินโดนีเซีย
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาสถาปัตยกรรม และ ในปี 2019 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse ที่ประเทศอินโดนีเซีย โดย สมาคมสถาปนิกทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และ ประเทศอินโดนีเซียผู้เป็นเจ้าภาพในปีนั้น

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาปนิกผู้ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในการเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำความรู้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษา ใน 4 ประเทศที่เข้าร่วมงาน Live design discouse ที่ประเทศอินโดนีเซีย
    - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส