สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง) cover photo
สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

สุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง)
ผู้เชี่ยวชาญภาษี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และที่ปรึกษาภาษี
นางสาวสุรภา แจ่มแจ้ง (เก่ง) •การศึกษา (Education) - ปริญญาตรี สขาบริหารธุรกิบัณฑิต เอก การบัญชี จาก มหาวิทยาลัยสยาม - ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน จาก จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย •เกียรติบัตร (Certification) - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant: CPA) - ผู้ทำบัญชี (Continuing Professional Development: CPD) •ตำแหน่งงาน/ประสบกรณ์ (Position / Experience) กรรมการผู้จัดการ - กลุ่มบริษัท กรีนโปร คเอสพี กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาบัญชีภาษี - กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด Chief Financial Officer - บริษัท เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด 2544 - 2556 Chief Financial Officer - กลุ่มบริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด 2538 - 2542 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี - บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้คำปรึกษาภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลคว่า 300 บริษัท

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี
    - ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
    - ให้คำปรึกษาด้านภาษีกว่า 25 ปี ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลกว่า 300 บริษัท

4.9 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส