ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์ cover photo
ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์
ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - มีความเชี่ยวชาญด้าน นวัตกรรมทางการเรียนรู้และเทคโนโลยี มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมการศึกษาและสถานการณ์จำลอง สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฎิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบภควันตภาพ และดิจิทัลและโมบายเลิร์นนิ่ง
  - ปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส