ธวัชชัย บัววัฒน์ cover photo
ธวัชชัย บัววัฒน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

ธวัชชัย บัววัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการการสร้างคุณค่าของกิจการและบุคลากร เพื่อการสร้างความได้เปรียบและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการลูกค้า ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้กิจการมีกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 20 ปี ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การคิดเพื่อผลสำเร็จ และสร้างการมีส่วนร่วมในเป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร ส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์และการทำงานโดยตรงด้านการผลิต ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การสั่งซื้อและการวางแผนความต้องการ, และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคทางด้านวิศวกรรม ให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้เชี่ยวชาญการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  - วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน อาจารย์พิเศษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  - ผู้แต่งหนังสือ “You can be The Next SME”
  - ผู้จัดการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/เหนือ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ (Site Research Regional Manager) Tesco Lotus
  - ผู้จัดการการบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) Tesco Lotus
  - ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการแผนงานบูรณาการ 1 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส