Robotixar Academy cover photo
Robotixar Academy
Robotixar Academy
สถาบันเสริมทักษะเด็ก ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม

    ประวัติโดยย่อ
    - สถาบันเสริมทักษะเด็ก ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์และเขียนโปรแกรม

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 คอร์ส