ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

University logo

หลักสูตรออนไลน์: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา Learning Innovation

ปริญญา: M.Ed. (Learning Innovation)

เกี่ยวกับหลักสูตร

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation มุ่งเน้นนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีการเรียนรู้ ภาวะผู้นำและสังคม และการออกแบบและการจัด กระบวนการเรียนรู้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่มาจากตัวตนของผู้เรียน บนพื้นฐานของความเข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาในสังคมไทย

ภาพรวมหลักสูตร

จำนวนคอร์สขั้นต่ำ

20 คอร์ส

ราคา/คอร์ส (เริ่มต้น)

1,500 บาท

วิชาในหลักสูตร

องค์ประกอบหลักสูตร

Degree highlights
Learning Design & Facilitation
การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอน

การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายต่างบริบทได้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย

Degree highlights
Learning Technology
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สามารถประยุกต์เทคโนยีทางการศึกษา เพื่อสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและสนับสนุนผู้สอนในชั้นเรียนได้

Degree highlights
Leadership & Society
ภาวะการนำและขับเคลื่อนสังคม

ภาวะการนำและขับเคลื่อนสังคม มีความสมดุลของความเป็นมนุษย์ทั้งภายนอกและภายใน มีภาวะการนำและภาวะการนำร่วมเพื่อประโยชน์ในการสร้างการเรียนรู้ในชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในสังคม

เส้นทางมุ่งสู่ปริญญาโท

Path to master degree

โครงสร้างหลักสูตร

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา Learning Innovation

Degree structure

รายวิชา: 30 หน่วยกิต

วิชาบังคับ 7.5 หน่วยกิต
(วิชาบังคับก่อนเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 7.5 หน่วยกิต)
วิชาเลือก 22.5 หน่วยกิต
(วิชาเลือกเพื่อ การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) = 10.5 หน่วยกิต)

การค้นคว้าอิสระ (IS:Independent Studies)

6 หน่วยกิต

ดูโครงสร้างและเงื่อนไขหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายทั้งหลักสูตร*

(โดยประมาณ)

Degree tuition fees