ศุภกิจ ประมวลทรัพย์ (โค้ชกี่) cover photo
ศุภกิจ ประมวลทรัพย์ (โค้ชกี่)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

112 รีวิว

1 คอร์ส

ศุภกิจ ประมวลทรัพย์ (โค้ชกี่)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จากัด และวิทยากรสอนด้านการลงทุนขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ P.R.A. Academy (Professional Real Estate Academy)

  การศึกษา
  2530 – 2534 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ช ม.ราชภัฏสวนดุสิต
  2554 – 2556 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA ม.รามคำแหง

  ประวัติ
  2545 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จากัด
  2548 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เรย์ ไวท์ ไทยแลนด์ จากัด
  2548 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จากัด
  2551 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ฮาริสัน จากัด (มหาชน)
  2551 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จากัด
  วิทยากรสอนด้านการลงทุนขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ P.R.A. Academy (Professional Real Estate Academy)


  ประวัติโดยย่อ
  - 2545 – 2548 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จากัด
  - 2548 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท เรย์ ไวท์ ไทยแลนด์ จากัด
  - 2548 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จากัด
  - 2551 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย บริษัท ฮาริสัน จากัด (มหาชน)
  - 2551 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนอสังหาริมทรัพย์ บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จากัด และวิทยากรสอนด้านการลงทุนขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ P.R.A. Academy (Professional Real Estate Academy)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

112 รีวิว

1 คอร์ส