ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช cover photo
ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช
ผศ.ดร.สุชาติ แสนพิช
ผู้เชี่ยวชาญโฟโตแกรมเมทรี การสร้างโมเดล 3 มิติ จากภาพถ่าย เจ้าของแฟนเพจ VRSIAM
จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับ Certificate of Educational Technology University of Northern Colorado - Greeley Colorado USA เคยทำงานใน บริษัททรู ดิจิตอล พลัส จำกัด และ บริษัททรู ดิจิตอล คอนเท้น แอนด์ มีเดีย จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นอาจารย์สอนด้านการสร้างสื่อ Animation VR AR มากกว่า 10 ปี มีบทความและงานวิจัยด้านสื่อดิจิทัล และโครงการที่ดำเนินการได้รับการประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ประเภทโครงการ จากโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย

    ประวัติโดยย่อ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - หัวหน้าโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์ไทย vrsiam.org
    - เจ้าของผลงานสร้างโมเดล 3D จากภาพถ่าย https://sketchfab.com/saenpich/models

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส