วรรณเขม จังติยานนท์ cover photo
วรรณเขม จังติยานนท์
วรรณเขม จังติยานนท์
สถาปนิกผู้รักในการออกแบบและสร้างธุรกิจร้านอาหาร

  ประวัติโดยย่อ
  - สถาปนิกผู้รักในการออกแบบและสร้างธุรกิจร้านอาหาร
  - อดีตหุ้นส่วนและผู้จัดการ ร้าน Jamie’s Burger
  - อดีตเจ้าของและผู้จัดการ ร้าน Juntun Craft Bar & Store
  - หุ้นส่วนและผู้จัดการ ร้าน White Brick Yard Coffee & Kitchen
  - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  - ปริญญาโท การจัดการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
  - ปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส