ผศ. ดร.นพพร เรืองวานิช cover photo
ผศ. ดร.นพพร เรืองวานิช

4.8 คะแนนเฉลี่ย

359 รีวิว

1 คอร์ส

ผศ. ดร.นพพร เรืองวานิช

  ประวัติโดยย่อ
  - อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Centric และผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้กับอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารชั้นนำของประเทศ
  - ปริญญาตรี การจัดการ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  - ปริญญาโท ด้านการตลาด จาก University of Chicago and Illinois Tech, USA
  - ปริญญาเอก ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

359 รีวิว

1 คอร์ส