อาทิตยา นาคนนท์ cover photo
อาทิตยา นาคนนท์
อาทิตยา นาคนนท์
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี จากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยปริญญานิพนธ์เกี่ยวกับการปรับปรุงท่าเทียบเรือ กลางทะเล (Seaberth) ให้สามารถรับ – จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบที่มีไอระเหยอันตราย - เป็นหนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาสร้างและออกแบบกระบวนการ reverse osmosis skid through cloud monitoring network - เป็นหนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาสร้างและออกแบบกระบวนการ process pressure control โดยใช้ โปรแกรม siemens TIA portal V17 - ปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่สถาบันวิทยสิริเมธี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

    ประวัติโดยย่อ
    - หนึ่งในทีมงานร่วมสร้างและออกแบบกระบวนการ process pressure control โดยใช้โปรแกรม siemens TIA portal V17
    - หนึ่งในทีมงานร่วมพัฒนาสร้างและออกแบบกระบวนการ reverse osmosis skid through cloud monitoring network 

4.5 คะแนนเฉลี่ย

2 คอร์ส