ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ cover photo
ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส

ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์
เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านกราฟิก KRUGOLF GRAPHIC ผู้ติดตามกว่า 90,000 คน
-ปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านกราฟิก KRUGOLF GRAPHIC ผู้ติดตามกว่า 90,000 คน -ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สวว.) ด้านการใช้สื่อทางโซเซียลมีเดีย โดยมีการเชิญบรรยายหลายจังหวัด

    ประวัติโดยย่อ
    - ปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
    - เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านกราฟิก KRUGOLF GRAPHIC ผู้ติดตามกว่า 90,000 คน
    - วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สวว.) ด้านการใช้สื่อทางโซเซียลมีเดีย โดยมีการเชิญบรรยายหลายจังหวัด

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

2 คอร์ส