ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์ cover photo
ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส

ธนากฤต ชญาภูวภักดิ์
เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านกราฟิก KRUGOLF GRAPHIC ผู้ติดตามกว่า 90,000 คน

  -ปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  -เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านกราฟิก KRUGOLF GRAPHIC ผู้ติดตามกว่า 90,000 คน

  -ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สวว.) ด้านการใช้สื่อทางโซเซียลมีเดีย โดยมีการเชิญบรรยายหลายจังหวัด


  ประวัติโดยย่อ
  - ปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  - เจ้าของเพจให้ความรู้ทางด้านกราฟิก KRUGOLF GRAPHIC ผู้ติดตามกว่า 90,000 คน
  - วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สวว.) ด้านการใช้สื่อทางโซเซียลมีเดีย โดยมีการเชิญบรรยายหลายจังหวัด

4.9 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

2 คอร์ส