ชานนท์ ดุสิตธรรมกุล cover photo
ชานนท์ ดุสิตธรรมกุล
ชานนท์ ดุสิตธรรมกุล
นักออกแบบ Graphic และ Motion Graphic มืออาชีพ

    มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ Graphic, Motion Graphic มีประสบการณ์การสอนด้านออกแบบมากกว่า 8 ปี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัย, บริษัท, รวมถึงองค์กรต่าง ๆ จึงมีประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆในการถ่ายทอดความรู้ ให้เข้าใจง่ายและปฏิบัติงานได้จริง


    ประวัติโดยย่อ
    - วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ Graphic และ Motion Graphic
    - ประสบการณ์การสอนด้านออกแบบมากกว่า 8 ปี ให้กับมหาวิทยาลัย, บริษัท, และองค์กรต่างๆ
    - เจ้าของแฟนเพจ "สอนกราฟิก สอนตัดต่อวีดีโอ P-SKY"