อรนุช เลิศสุวรรณกิจ cover photo
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
อรนุช เลิศสุวรรณกิจ
Co-Founder & CEO Techsauce Media


    ประวัติโดยย่อ
    - Co-Founder & CEO Techsauce Media
    - Co-Founder Thumbsup Media