ดร.จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (อ.เต้ย) cover photo
ดร.จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (อ.เต้ย)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

2 คอร์ส

ดร.จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (อ.เต้ย)
ที่ปรึกษา อาจารย์ และนักวิจัยด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม

  ประวัติโดยย่อ
  - ที่ปรึกษา อาจารย์และนักวิจัยด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการดูแลรักษาและบริหารจัดการโครงการด้านระบบ IT Infrastructure
  - มีประสบการณ์ดูและระบบให้กับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตมายาวนานกว่า 20 ปี
  - ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Management Information System (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Oklahoma City มลรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

2 คอร์ส