FlowAccount cover photo
FlowAccount

4.8 คะแนนเฉลี่ย

196 รีวิว

1 คอร์ส

FlowAccount
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
FlowAccount Academy เรียนรู้ทำธุรกิจในจังหวะของตนเอง FlowAccount เชื่อในคุณค่าของการเรียนรู้ทำธุรกิจด้วยจังหวะของตนเอง แต่ละคนอาจเรียนรู้ช้าเร็วแตกต่างกัน แต่ถ้าฝึกทีละเล็กละน้อยทุกๆ วัน ก็สามารถประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจได้

  ประวัติโดยย่อ
  - www.FlowAccount.com โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น
  - มีผู้ประกอบการที่ใช้งาน FlowAccount บริหารธุรกิจมากกว่า 40,000 ราย
  - AIS The Start UP 2015
  - Echelon Asia Summit 2015 Top 10
  - Bangkok Post Top 10 Startups 2015
  - Techsauce.co Rising Star 2015

4.8 คะแนนเฉลี่ย

196 รีวิว

1 คอร์ส