พลเทพ มาศรังสรรค์ cover photo
พลเทพ มาศรังสรรค์
พลเทพ มาศรังสรรค์
Business consultant ที่มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายมากกว่า 15 ปี
จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจบปริญญาโท การจัดการตลาด วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) จบหลักสูตรประกาศนียบัตร การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing, UC Berkeley) และประกาศนียบัตรการบริหารธุรกิจนานาชาติ (Global Business Management, UC Berkeley) พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายมากกว่า 15 ปี อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดบริษัทเอกชนหลากหลายธุรกิจ

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง Managing Director บริษัท Build a box
    - ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายมากกว่า 15 ปี
    - เป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดบริษัทเอกชนหลากหลายธุรกิจ
    - วิทยากรผู้ให้ความรู้ทางด้านการขายและการตลาดกับองค์กรทั้งในภาครัฐและเอกชน

0.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส